top of page

18 ani de

activitate

INSTRUIREA  PROFESIONALA CONTINUA A AUDITORILOR SI A STAGIARILOR IN AUDIT

Front Page

CHESTIONAR

CHESTIONAR ANONIM PRIVIND CALITATEA INSTRUIRII

A se expedia la email
cipam3@gmail.com

 

DESPRE  NOI

 

CENTRUL DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ  AL AUDITORILOR “CIPAM” SRL, a fost fondat la data de 18.08.1999, Certificat de inregistrare de stat seria:A nr: 150256 eliberat la 26.10.1999, fondator Asociatia Auditorilor si Societatilor de Audit “AFAM” (cota 100%).  Conform prevederilor legale  “CIPAM” SRL a fost reinregistrata  de Camera Înregistrarii de Stat la data de 29.06.2005, cu atribuirea codului fiscal:1005600031550, fapt confirmat prin eliberarea Certificatului de Înregistrare MD 0033700 din 29.06.2005.

 

Pentru desfasurarea activitatii sale in cîmpul legal, “CIPAM” SRL a obtinut Autorizatie provizorie pentru activitatea in domeniul invatamintului (desfasurarea activitatii de de instruire in invatamintul pentru adulti), seria 00, nr 0307, eliberata de Ministerul Invatamintului al Republcii Moldova, la data de 18.01.2000, valabila pina la data de 18.01.2005. Ulterior “CIPAM” SRL a obtinut Licenta seria: A MMII, nr. 023475, eliberata la data de 16.01.2007 si valabila pina la data de 16.01.2012 pentru desfasurarea activitatii de invatamint pentru adulti, cu denumirea cursurilor „ Instruirea si perfectionarea auditorilor  (auditul general al agentilor economici/auditul financiar” 120 ore). Ulterior, odata cu radierea licentierii pentru instruirea profesionala continua a adultilor si alte forme de invatamint, Programele de studii, elaborare in fiecare an, au fost aprobate/coordonate de Ministerul Învataminutlui al RM si Ministerul Finantelor al RM, coform dispozitiilor legale ale perioadei 2012-2017.

HOTARIREA DE GUVERN Nr. 1450 
din  24.12.2007

Instruirea profesională continuă a auditorilor se efectuează în scopul menţinerii şi ridicării nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale pe care le au auditorii.
 

Auditorul este obligat în fiecare an, începînd cu anul următor după anul primirii certificatului de calificare al auditorului, să-şi ridice nivelul de calificare prin:
    a) participarea la cursuri organizate de organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă din Republica Moldova sau organizaţiile şi instituţiile internaţionale din domeniu, în scopul ridicării nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept);
    b) participarea la seminare, congrese sau conferinţe din domeniul profesional, organizate atît la nivel naţional, cît şi internaţional – se echivalează cu cîte 4 ore pentru fiecare participare. Confirmarea orelor se va face prin prezentarea documentului care atestă participarea efectivă la eveniment;
    c) publicarea unei cărţi în domeniul profesional (audit, contabilitate, fiscalitate) – se echivalează cu 20 ore;
    d) publicarea materialelor de specialitate – se echivalează cu 4 ore/publicaţie. Confirmarea acestor ore se va face dacă publicaţia va avea minimum 3 pagini.
    Numărul anual de ore care trebuie acumulate de către auditor cu scopul instruirii profesionale continue este de minimum 40 ore academice. Pentru activităţile enumerate la lit.b), c) şi d) se acordă maximum 20 ore din totalul de 40 ore necesare, iar restul va fi acumulat prin participarea la cursurile de instruire profesională.
    Confirmarea orelor de instruire profesională continuă acumulate conform cerinţelor stipulate la lit. b), c) şi d) se face în mod individual de fiecare auditor prin prezentarea secretarului Comisiei a dovezilor de acumulare a orelor respective, nu mai tîrziu de 31 ianuarie a anului ce urmează după anul gestionar.

Instruirea profesională continuă a auditorilor la nivel naţional se efectuează conform programului elaborat anual de către organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă pentru anul calendaristic următor, coordonat cu Ministerul Finanţelor şi aprobat de Ministerul Educaţiei pînă la 31 decembrie.

Programul va conţine subiecte din disciplinele audit (minimum 20 de ore), contabilitate, management financiar şi drept, ţinînd cont de modificările şi completările operate în legislaţie (cu indicarea numărului corespunzător de ore academice, duratei, locului instruirii şi regimului de lucru).

Organizaţiile şi instituţiile cu instruire profesională continuă prezintă Ministerului Finanţelor pentru coordonare programul de instruire profesională continuă a auditorilor pînă la 1 noiembrie. Programul prezentat ulterior datei-limită nu va fi examinat şi coordonat.

Programul de instruire profesională continuă a auditorilor coordonat de Ministerul Finanţelor se prezintă spre aprobare Ministerului Educaţiei pînă la 1 decembrie.  Programul  prezentat  ulterior datei-limită nu va fi examinat şi aprobat.

 

Auditorilor, care au urmat cursurile de instruire profesională continuă şi au susţinut probele de instruire, li se eliberează certificate corespunzătoare privind instruirea profesională continuă.

Продукт

PROGRAMUL

CENTRUL DE INSTRUIRE PROFESIONALĂ AL AUDITORILOR DIN MOLDOVA

“CIPAM” SRL

or. Chisinau, str. A. Pann 4, of. 1009, tel 068431117, (022)22-06-40, email:cipam3@gmail.com

cf:1005600031550

Rechizite bancare: BC Moldova-Agroindbank fil M. Costin, AGRNMD2X710,

IBAN: MD42AG000002251204015851

 

P R O G R A M U L

de instruire profesională a auditorilor pentru anul 2018

 

 

Domeniu de formare: Cursuri de instruire profesională continuă a auditorilor.

 

Calificarea/ocupația: Auditor (codul ocupației conform CORM 006-14 - 241109).

 

Numărul total de ore: Contact direct - 44 ore, lucru individual-105 ore.

 

Baza admiterii: Certificatul de calificare al auditorului.

 

Limba de instruire: română, rusă.

 

Forma de organizare: (la zi).

                                                                                                   Autori:

                                                                                                   N. Andrieș-  Auditor  certificat.

                                                                                                   V. Vrîncean-  Auditor  certificat.

                                                                                                    I. Plăcintă- Auditor certificat.

 

                                                                                                  Recenzenți:

                                                                                                   R. Spînu – Auditor certificat, mebrul

                                                                                                   Consiliului de metodologie a auditului  și

                                                                                                   contabilitații  al  Asociației auditorilor  și

                                                                                                   societăților  de  audit  “AFAM”.

                                                                                                    M.  Baltă – Avocat  licențiat.

                                                                                                    A. Chișlaru- Doctor in economie.

 

 

 

 

Chişinău, 2017

 

Notă explicativă

pentru calificativul auditor financiar

 

1. Concepția formării şi destinația specialistului

Programul de instruire  profesională  continuă  a auditorilor la această specialitate este menit să asigure:

- menţinerea la un standard ridicat a competenţei profesionale;

- ridicarea nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept);

- dobândirea de noi competenţe în domeniul auditului;

- etc.

 

2. Destinaţia acestui specialist: programul de instruire  profesională  vizează formarea profesională a auditorilor în scopul ridicării nivelului de calificare în domeniul profesional (audit, contabilitate, management financiar, drept).

Obiectivul fundamental al programului de instruire  profesională  continuă  a auditorilor este acela de a oferi o bază teoretică și practică aprofundată, care să permită beneficiarilor să-și formeze și exerseze competențe necesare pentru menţinerea şi ridicarea nivelului de cunoştinţe şi aptitudinilor profesionale pe care le au auditorii.

Evaluarea finală se va realiza prin susţinerea unui test în faţa comisiei formată și aprobată de Consiliul A.A.S.A. „AFAM”.

Auditorilor, care au urmat cursurile de instruire profesională continuă şi au susţinut probele de instruire, li se vor elibera certificate corespunzătoare privind instruirea profesională continuă.

 

3. Specialistul ce detine studii superioare din domeniul economic sau juridic si poseda certificatul de calificare al auditorului, eliberat de Ministerul Finantelor, poate desfășura următoarele activități:

 • Auditul obligatoriu al situațiilor financiare anuale ale entitaților de interes public și alte entități conform prevederilor legislației in vigoare.

 • Auditul solicitat la alte entitati.

 • Oferirea consultatilor in domeniul financiar-contabil, inclusiv pe probleme ce tin de fiscalitate entitatilor solicitante, indiferent de forma de proprietate si forma organizatorico-juridica.

 • Organizarea, restabilirea  si ţinerea  contabilitatii;

 • Acordarea  asistenţei  la automatizarea contabilitatii;

 • Efectuarea expertizei contabile;

 • Analizarea  activităţii economico-financiare;

 • Acordarea asistenţei juridice în probleme de activitate economico-financiară;

 • Îndeplinirea funcţiilor cenzorului/comisiei de cenzori.

 

 

4. Finalităţile de studii conform Ghidului utilizatorului ECTS (Sitemul European de Credite Transferabile).

4.1. Specialistul va cunoaște:

 • Modificări, completări  operate  în actele  legislative și  normative ce reglementează activitatea de audit în Republica Moldova;

 • Aspectele semnificative ale Codului Etic al Profesioniştilor Contabili;

 • Elementele sistemului de control al calității in cadrul unei  societati de audit;

 • Aspecte practice ale Standardelor internaționale de audit și reglementări specifice activității de audit;

 • Particularităti privind aplicarea SNC;

 • Modificari si actualizari a legislației fiscale  din  Republica Moldova;

 • Procesul   de   evaluare   a   riscurilor   si   analiza managementului entitatii auditate.

 • Prevederile si modificarile actelor legislative ce tin de domeniul spalarii banilor si finantarii terorismului precum si a altor Ghiduri si recomandari emise de Serviciul Prevenirea si Combaterea Spalarii Banilor din cadrul CNA.

 

4.2. Auditorul va fi capabil:

- să cunoască ultimile modificări operate în actele  legislative și  normative ce reglementează activitatea de audit în Republica Moldova;

- să înţeleagă procesele ce au loc în cadrul auditului, cu referire la Standardele internaționale de audit si ultimele modificari ale acestora, acceptate de Ministerul Finantelor;

- să aplice Standardele internaționale de audit;

- să analizeze riscurile financiare si operationale  ale entității  auditate;

-să raporteze corect cazurile sau suspiciunile de spalare a banilor si/sau finantare a terorismului catre organele competente.

- să înteleaga si sa respecte prevederile politicilor interene de control al calitatii ridicind calitatea serviciilor de audit acordate entitatilor auditate.

- să întelega si sa evite cazurile cind independenta auditorului poate fi afectata, luind decizii in conformitate cu politica de independenta adoptata la nivelul societatii de audit.

 

4.3. Condiţiile de realizare a programului de de  instruire  profesională :

Centrul de Instruire Profesională a Auditorilor CIPAM SRL,  inclusiv catedrele Centrului, posedă o baza materială şi didactică satisfăcătoare pregătirii specialiştilor în acest domeniu. Instituția dispune de literatură de  specialitate în domeniile vizate. Mai mult de 42% din cadrele didactice sunt cu titluri ştiinţifice de doctor în drept (1 persoane) și doctor în economie (2 persoane) şi cu grade didactice de conferențiar-universitar.

 

4.4. Exigenţe pentru acordarea documentului privind audierea cursului de instruire profesională:

La finele instruirii profesionale continui, auditorii vor fi supuși testării. Astfel, doar auditorilor, care vor susține testarea finală, li se va elibera certificate de audiere a cursului respectiv.

 

5. Calendarul activităților 

 

Perioada de studii

Mai-Iunie  sesiunea I

Audit,Contabilitate financiară, Drept,Contabilitatea de gestiune.

Noiembrie-Decembrie sesiunea a II-a

Drept, Audit,Contabilitatea financiară

 

Sesiunea de examinare va avea loc, in fiecare an,  la finisarea cursurilor de instruire profesională a auditorilor in volum de 44 ore.

 

Instruirea profesionala continua a auditorilor va fi efectuata in fiecare an prin intermediul a doua sesiuni, fiecare cu durata de 3 zile. Prima sesiune (24 ore) va avea loc in lunile mai sau iunie, iar sesiunea a II (20 ore) in lunile noiembrie sau decembrie. Testul de examinare se va sustine in forma scrisa in luna noiembrie sau decembrie a anului de gestiune, imediat dupa finisarea sesiunii a II-a. Auditorilor care au sustinut testul scris li se va elibera certificate privind absolvirea cursului de instruire profesionala continua in volum de 44 ore.

 

6. Planul de învăţământ pe sesiuni ( versiunea originala va fi consultata de formanti la sediu CIPAM SRL)

 

Director  SRL „CIPAM”   Liviu SPÎNU  

CURRICULUM

COMPARTIMENTUL  I                                                          

AUDIT  - 28 ore

 

Tema 1.   Modificări, completări  operate  în actele  legislative și  normative ce  reglementează activitatea de audit în Republica Moldova.

 

 • Domeniul de aplicare a Legii “privind auditul situațiilor financiare”, înregistrarea auditorilor și entităților de audit, cerințele profesionale, drepturile și obligațiile auditorului, sancțiuni.

 • Regulamentul  privind controlul extern al calităţii lucrărilor de audit. Tipurile de controale externe. Planificarea controalelor externe. Organizarea controalelor externe. 

 • ISA actualizate.

 

 

Tema 2.   Standardele Internationale de Audit (ISA).

 • ISA 501, “Probe de audit- considerente specifice pentru elementele selectate”.

(Participarea la inventarierea fizică a stocului, Inventarierea fizică desfasurată la o dată diferită de data situațiilor financiare. Exhaustivitatea litigiilor și revendicărilor. Comunicarea cu consilierul juridic extern al entitatii.)

 • ISA 505, “Confirmări externe”. (Proceduri de confirmări externe.Rezultatele procedurilor de confirmare externă. Refuzul conducerii de a îi permite auditorului să transmită o solicitare de confirmare.)

 

 • ISA 510, “Misiuni de audit iniţiale-solduri iniţiale”. ( Proceduri de audit specifice în vederea obținerii de probe referitoare la soldurile inițiale. Modificarea opiniei auditorului în dependenţa de relevanța opiniei modificate emise de auditorul precedent.)

 

 • ISA 520, “Proceduri analitice”. ( Proceduri analitice de fond. Proceduri analitice care ajută la formularea unei concluzii generale. Investigarea rezultatelor procedurilor analitice).

 • ISA 530, “Eșantionarea în audit”. ( Proiectarea și simensiunea esantionului și selectarea elementelor de testat. Natura și cauza deviațiilor și denaturarilor. Extrapolarea denaturarilor. Evaluarea rezultatelor eșantionarii în audit.

 

 • ISA 540, “Auditarea estimărilor contabile, inclusiv a estimărilor contabile la valoarea justă și a prezentărilor aferente”. ( Natura estimărilor contabile. Evaluarea caracterului rezonabil al estimărilor contabile și determinarea denaturărilor. Indicii ale unui posibil subiectivism al conducerii.) 

 

 • ISA 580, “Declaraţii scrise”. (Declarații scrise în calitate de probe de audit. Declarații scrise cu privire la responsabilitatea conducerii. Forma declarațiilor scrise. Indoieli cu privire la credibilitatea declarațiilor scrise.)

                                                       

COMPARTIMENTUL  II

CONTABILITATEA FINANCIARĂ  -  6 ore

 

Tema 3.  Reglementarea contabilității, modificări recente operate în domeniul contabilității în sectorul corporativ.

 

 • Obiectul de reglementare al Legii contabilității şi raporatării financiare.

 • Modificări, completări ale SNC și altor  acte normative  în domeniul contabilității.

 • Particularităţile calcularii contribuțiior de asigurări sociale şi a primelor de asistenţa medicală în anul 2018.

 • Particularitățile contabilizării instrumentelor financiare (acțiuni, obligațiuni).

 • SNC “Particularitățile contabilității în agricultură”. Viziuni și propuneri privind contabilizarea  faptelor economice specifice silviculturii, apiculturii şi viticulturii.

                                               

COMPARTIMENTUL  III                                               

DREPTUL  - 4 ore

 

Tema 4.    Modificări si actualizări a legislației  fiscale  din  Republica Moldova          

 • Sinteza modificărilor și completărilor Codului fiscal al RM pentru anul 2018.          

 • Metode  și surse indirecte de estimare a veniturilor impozabile. Metoda fluxurilor. Metoda cheltuielilor. Metoda proprietății. Exemple practice.

 • Particularitățile de reglementare a muncii unor categorii de salariați. Disciplina muncii. Raspunderea materială a angajaţilor.

 • Particularitățile calculării impozitului pe venit şi a TVA conform ultimilor actualizări.

 • Analiza și prezentarea clauzelor esențiale ale contractului de audit.

 

COMPARTIMENTUL  IV

MANAGEMENTUL FINANCIAR  - 3 ore

Tema 5. Recomandări   privind   procesul   de   evaluare   a   riscurilor   şi   analiza managementului entităţii auditate.

 • Analiza situațiilor financiare ale entității auditate. Analiza ratelor financiare. Utilizarea și limitele analizei ratelor financiare. Analiza rentabilității. Analiza indicatorilor de rotație a activelor și capitalurilor; Analiza surselor împrumutate. Analiza structurii surselor de finanțare și independenței financiare a entității.

 • Evaluarea investiţiilor. Costul capitalului propriu. Evaluarea rentabilităţii portofoliului de active imobiliare.

                                                     

COMPARTIMENTUL  V

CONTABILITATEA DE GESTIUNE – 2 ore

Tema 6.  Determinarea costului de producție utilizînd metodele clasice de calculație. Analiza mangamentului entității auditate bazat pe costuri.

 • Determinarea costului de producție sau de prelucrare a stocurilor utilizînd concepția metodelor clasice de calculație.

 • Determinarea costului de producție utilizînd metodelor de calculație bazate pe principiul costurilor complete.

 

COMPARTIMENTUL  VI

 TESTARE  ( proba  scrisa)   -  1  ora.  Proba va conţine intrebări referitor la materialul predat.

О нас

CERTIFICAREA

Cursurile vor finaliza cu sustinerea unei testari in forma scrisa pentru a evalua competenta si insusirea materialului revizuit. Sustinatorilor li se va elibera Certificat DPC CIPAM conform Programului Ministerului de Finante pentru anul 2018.

 

Costul cursurilor 1650 lei;

Inregistrarea va avea loc in baza prezentarii ordinului de plata in ziua organizarii cursurilor.

Iscrierea la cursuri la tel: 068431117, (022)22-06-40.

Rechizite bancare: BC Moldova-Agroindbank fil M. Costin, AGRNMD2X710,

IBAN: MD42AG000002251204015851

FORMABILII  NOSTRI

2014606131938
PA011709
PA011710
PA011697
Клиенты

CONTACTE

Телефон: 068431117

Факс: (022)22-06-40

mun. Chisinau, str. A. Pann 4, of 1009

Republica Moldova

ADRESA DE DESFASURARE A INSTRUIRII

Контакты
 HOTEL JUMBO

Адрес: Bulevardul Decebal 23/3, Chișinău 2002, Молдова

Телефон:+373 22 542 076

Транспорт марш. 112, 103;  тролеб. 8,4.

Демо
bottom of page